Algemene voorwaarden Werving & Selectie

 

1. Algemeen

1.Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op iedere aanbieding, offerte, opdrachten, overeenkomsten, opdrachtbevestigingen of andere rechtsbetrekking hoe dan ook genaamd tussen 123Recruiters en een (potentiële) Opdrachtgever.

2. Afwijkende afspraken met, of algemene-inkoop of andere specifieke voorwaarden van, de Opdrachtgever gelden slechts indien en voor zover deze uitdrukkelijk schriftelijk of per mail zijn overeengekomen met de directie van 123Recruiters.

2. Definities

1. Werving en selectiebureau: Het in Nederland gevestigde Werving en selectiebureau 123Recruiters, dat al dan niet op basis van een Opdracht van de Opdrachtgever Kandidaten werft en selecteert voor een bij de Opdrachtgever (eventueel) vacante functie dan wel uit te voeren werkzaamheden, zulks met de intentie dat deze Kandidaten na goedkeuring door de Opdrachtgever direct of na enige tijd in rechtstreekse dienst van de Opdrachtgever treden, dan wel rechtstreeks voor de Opdrachtgever werkzaamheden / diensten gaan verrichten, dan wel middels een uitzendovereenkomst via een backoffice partner van 123Recruiters voor de Opdrachtgever werkzaamheden / diensten gaan verrichten.

2. Kandidaat (ook wel te noemen werknemer): de door het Werving en selectiebureau 123Recruiters aangeboden, geworven en/of geselecteerde natuurlijke persoon of rechtspersoon in de vorm van een ZZP-er, zelfstandige of andere rechtsvorm die door bemiddeling van 123Recruiters werkzaamheden uitvoert of zou kunnen uitvoeren bij de opdrachtgever.

3. Aanbieding: de schriftelijke aanbieding van één of meerdere kandidaten op basis van opdracht of vrijblijvende aanbieding. Dit kan zowel op papier of per digitale drager zoals e-mail zijn. Voor het doen van een aanbieding door 123Recruiters is geen voorafgaande opdracht van Opdrachtgever vereist.

4. Opdracht(en): de overeenkomst tussen de Opdrachtgever en het Werving en selectiebureau op grond waarvan het Werving en selectiebureau één of meerdere Kandidaten werft en selecteert. Een overeenkomst c.q. opdracht kan ook stilzwijgend tot stand komen doordat 123Recruiters een kandidaat (zonder daartoe opdracht te hebben) aan de (potentiële) opdrachtgever voorstelt en laatstgenoemde ingaat op het aanbod om met deze kandidaat kennis te maken, waardoor er een overeenkomst (al dan niet ten titel van bemiddeling) tot stand komt respectievelijk waardoor in ieder geval de inhoud van deze algemene voorwaarden van kracht is.

5. Opdrachtgever: iedere natuurlijke of rechtspersoon die het Werving en Selectiebureau een Opdracht tot werving en selectie verstrekt, zulks met in acht name van het vorenstaande.

6. Werving en selectie: het al dan niet op grond van door de Opdrachtgever verstrekte gegevens zoeken en benaderen van geschikte kandidaten voor een bij de Opdrachtgever te vervullen vacature, dan wel voor bij de Opdrachtgever te verrichten werkzaamheden / diensten.

7. Backoffice partner: de juridisch werkgever voor de gedetacheerden en uitzendkrachten die via 123Recruiters werkzaamheden / diensten verrichten bij de opdrachtgever.

8. Samenwerkingsovereenkomst: de overeenkomst tussen 123Recruiters, de backoffice partner en de Opdrachtgever voor de te verrichten diensten / werkzaamheden van de kandidaat.

9. Uitzendovereenkomst: de overeenkomst tussen de kandidaat, 123Recruiters en de backoffice partner ten behoeve van het uitvoeren van werkzaamheden / diensten voor de opdrachtgever.

10. Honorarium: de door de Opdrachtgever aan het Werving en selectiebureau verschuldigde vergoeding na voltooiing van de Opdracht tot Werving en selectie.

3. Aanbiedingen, offertes, Opdrachten en opdrachtbevestigingen

1. Alle aanbiedingen zijn vrijblijvend en geldig voor 30 dagen, tenzij in het aanbod een specifieke andere termijn voor aanvaarding is genoemd.

2. Alle door 123Recruiters genoemde en/of gehanteerde prijzen zijn exclusief B.T.W. , heffingen van overheidswege, of eventuele andere, in het kader van de Opdracht te maken kosten, tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders aangegeven.

3. Een samengestelde prijsopgave verplicht 123Recruiters niet tot het verrichten van een gedeelte van de Opdracht tegen een overeenkomstig deel van de opgegeven prijs.

4. Aanbiedingen, offertes en/of opdrachtbevestigingen gelden niet automatisch voor toekomstige Opdrachten, tenzij specifiek schriftelijk wel overeengekomen. Algemene Voorwaarden 123Recruiters

5. De Opdracht komt tot stand op het moment van aanvaarding door de Opdrachtgever ofwel zodra 123Recruiters met haar activiteiten aanvangt.

4. Vrijblijvend voorstellen van kandidaten

1. 123Recruiters stelt, voor opdrachtgever geheel vrijblijvend, kandidaten voor bij opdrachtgevers (organisaties), zonder daarbij opgave te (hoeven) doen van NAW-gegevens. Door accordering of aanvaarding van het voorstellen van een kandidaat (per mail of fax), verklaart en erkent opdrachtgever dat kennismaking met de betreffende kandidaat en eventuele volgende kandidaten plaatsvindt met in achtneming van alle condities en voorwaarden zoals bij deze algemene voorwaarden zijn beschreven. Door ontvangst bij 123Recruiters van de accordering of aanvaarding van een kennismaking of verdere handelingen in het bemiddelingsproces is er sprake van een opdracht van Werving & Selectie tussen opdrachtgever en 123Recruiters.

2. De opdrachtgever wordt, met inachtneming van het voorgaande lid, in de gelegenheid gesteld kosteloos kennismakingsgesprekken te houden met de voorgedragen kandidaat. 123Recruiters is pas gerechtigd een bemiddelingsfee in rekening te brengen wanneer opdrachtgever, overeenkomstig artikel 6 van deze algemene voorwaarden, een arbeidsovereenkomst in welke vorm dan ook aangaat met een door 123Recruiters aangedragen kandidaat.

5. Opdracht van Werving & Selectie

1. 123Recruiters zal haar kennis van de arbeidsmarkt aanwenden om een geschikte Kandidaat te zoeken voor de door de Opdrachtgever aangegeven functie en/of te verrichten werkzaamheden. 123Recruiters heeft ter zake een inspanningsverbintenis ten opzichte van de Opdrachtgever.

2. 123Recruiters behoudt zich het recht voor bepaalde werkzaamheden door derde te laten verrichten, indien een goedeuitvoering van de Opdracht dit vereist.

3. De Opdrachtgever draagt ervoor zorg dat alle gegevens, waarvan 123Recruiters aangeeft dat deze noodzakelijk zijn of waarvan de Opdrachtgever redelijkerwijs behoort te begrijpen dat deze noodzakelijk zijn voor het uitvoeren van de Opdracht, tijdig en compleet aan 123Recruiters worden verstrekt. Indien voornoemde gegevens niet, niet tijdig of niet compleet zijn verstrekt, heeft 123Recruiters het recht de uitvoering van de Opdracht op te schorten en/of de uit de vertraging voortvloeiende kosten aan de Opdrachtgever in rekening te brengen.

4. 123Recruiters is niet aansprakelijk voor schade van welke aard dan ook, doordat 123Recruiters is uitgegaan van door de Opdrachtgever verstrekte onjuiste en/of onvolledige gegevens.

5. Wanneer tussen partijen overeen is gekomen dat de Opdracht in fasen zal worden uitgevoerd, kan 123Recruitersde uitvoering van die onderdelen die tot een volgende fase behoren, opschorten totdat de Opdrachtgever de resultaten van de daaraan voorafgaande fase schriftelijk heeft goedgekeurd.

6. Indien door 123Recruiters of door 123Recruiters ingeschakelde derden in het kader van de Opdracht werkzaamheden worden verricht op de locatie van de Opdrachtgever of een door de Opdrachtgever aangewezen locatie, dan draagt de Opdrachtgever kosteloos zorg voor de door die medewerkers in redelijkheid gewenste faciliteiten.

7. Indien door inspanning van 123Recruiters een arbeidsovereenkomst tot stand komt tussen de Opdrachtgever en de Kandidaat, verplicht de Opdrachtgever zich een kopie van de getekende arbeidsovereenkomst aan 123Recruiters te doen toekomen, zulks uiterlijk één week na ondertekening van de arbeidsovereenkomst. In het geval van internationale bemiddelingen dient het concept-arbeidsovereenkomst aan 123Recruiters ter hand worden gesteld voor vertrek van de geselecteerde Kandidaat. Indien de Opdrachtgever met betrekking tot het vorenstaande in gebreke blijft, behoudt 123Recruiters zich het recht voor het Honorarium aan de Opdrachtgever in rekening te brengen. Het te betalen Honorarium wordt in dit geval vastgesteld op een bedrag van tenminste € 10.000,-exclusief btw.

6. Bemiddelingsfee (honorarium) en betalingen

1. Er is door opdrachtgever een bemiddelingsfee (honorarium) verschuldigd indien tussen opdrachtgever en kandidaat een arbeidsovereenkomst tot stand komt.

2. Het te betalen Honorarium voor Werving en selectie Opdrachten bestaat uit een percentage van 25% van het bruto jaarinkomen inclusief vakantiegeld, toeslagen en 13e maand van de geselecteerde Kandidaat zoals dat tussen de Kandidaat en de Opdrachtgever na indiensttreding van de Kandidaat zal gaan gelden.

3. Indien en voor zover er sprake is van een geselecteerde Kandidaat die rechtstreeks voor de Opdrachtgever werkzaamheden en/of diensten gaat verrichten zonder aldaar in (loon)dienst te treden, bestaat het te betalen Honorarium voor Werving en selectie Opdrachten uit een percentage van 25% van het all-in tarief van de Kandidaat voor de door hem te verrichten werkzaamheden/ diensten, zulks op jaarbasis en gebaseerd op 40 uur per week. Indien een dergelijke berekening niet mogelijk is of wanneer Opdrachtgever de voor de berekening te maken gegevens niet verstrekt, wordt het te betalen Honorarium vastgesteld op een bedrag van tenminste € 10.000,-exclusief btw.

4. De vergoeding als hiervoor genoemd omvat de kosten voor de door 123Recruiters uitgevoerde selectieprocedure. Alle bijkomende kosten, zoals de door de geselecteerde Kandida(a)t(en) in verband met de bij de Opdrachtgever gevoerde gesprekken gemaakte reiskosten, kosten verbonden aan een eventuele (psychologische) test en advertentiekosten komen voor rekening van de Opdrachtgever.

5. Ook ingeval van beëindiging van de (arbeids)overeenkomst, dan wel dienstverlening is de Opdrachtgever gehouden tot betaling van het Honorarium en wordt het eventueel reeds betaalde Honorarium niet gerestitueerd.

6. In geval van beëindiging van de (arbeids)overeenkomt in de proeftijd geldt de regeling zoals die getroffen is in de overeenkomst van werving en selectie. Wanneer hier geen overeenkomst tot stand is gekomen geldt dan de opdrachtgever de helft van de factuur verplicht is te betalen. Een proeftijd van één maand bestaat uit 30 kalenderdagen na startdatum arbeidsovereenkomst. Indien middels akkoord op de offerte een optie is gekozen zonder proeftijd garantie is dit artikel niet geldig en is de opdrachtgever gehouden tot betaling van de volledig besproken fee.

7. Tenzij anders schriftelijk is aangegeven of overeengekomen dient betaling van de facturen plaats te vinden binnen veertien (14) kalenderdagen na de factuurdatum door overschrijving van het verschuldigde bedragop de bankrekening van 123Recruiters die staat vermeld op de factuur.

8. 123Recruiters behoudt zich het recht voor de prijzen van de diensten te wijzigen of te herzien. 123Recruiters zal dergelijke prijswijzigingen uiterlijk veertien dagen voor de ingangsdatum bij relaties onder de aandacht brengen. Prijsverhogingen gelden niet voor lopende bemiddelingsopdrachten, waaronder wordt verstaan Opdrachten waarvoor overeenkomst is gesloten voorafgaand aan de ingangsdatum van de prijsverhoging.

9. Uitzend, detachering en payroll overeenkomsten zijn onderhevig aan wetgeving en inleen cao. Prijsverhogende veranderingen in wetgeving en inleen cao zullen worden doorberekend aan opdrachtgever.

10. De Opdrachtgever is te allen tijde gehouden elke door 123Recruiters ingediende nota binnen veertien kalenderdagen na factuurdatum te voldoen. Indien een nota niet binnen deze periode is betaald, is de Opdrachtgever vanaf dan zonder ingebrekestelling van rechtswege in verzuim en een rente van 2% per kalendermaand verschuldigd, waarbij een deel van een maand tot een volle maand wordt gerekend. De in het bezit van 123Recruiters zijnde doordruk of kopie van de door 123Recruiters verzonden nota geldt als volledig bewijs van de verschuldigdheid van de rente en de dag waarop de renteberekening begint. De rente is ook verschuldigd bij overtreding van artikel 12.

11. Opschorting van betaling, korting of verrekening is aan Opdrachtgever niet toegestaan.

12. Uitsluitend betalingen aan 123Recruiters of aan een door 123Recruiters schriftelijk aangewezen derde werken bevrijdend. Betalingen aan Kandidaten of het verstrekken van voorschotten aan Kandidaten zijn onverbindend en kunnen nimmer grond opleveren voor schulddelging of verrekening.

13. Reclames betreffende enige nota dienen binnen veertien (14) kalenderdagen na de factuurdatum schriftelijk onder nauwkeurige opgave van redenen bij 123Recruiters te zijn ingediend, na deze periode vervalt het reclamerecht van de Opdrachtgever. De bewijslast betreffende tijdige indiening van de reclame rust op de Opdrachtgever. Een reclame ontslaat de Opdrachtgever niet van zijn betalingsverplichtingen.

14. Alle gerechtelijke en buitengerechtelijke (incasso)kosten, die 123Recruiters maakt als gevolg van de niet-nakoming door de Opdrachtgever van diens verplichtingen op grond van deze algemene voorwaarden, komen geheel ten laste van de Opdrachtgever. De vergoeding terzake van buitengerechtelijke kosten wordt gefixeerd op 15% van de verschuldigde hoofdsom inclusief BTW en rente (met een minimum van € 2.000, -per vordering), tenzij de wet een hogere vergoeding toekent of wanneer 123Recruiters aantoonbaar meer kosten heeft gemaakt. De gefixeerde vergoeding zal steeds zodra de Opdrachtgever in verzuim is door de Opdrachtgever verschuldigd zijn en zonder naderbewijs in rekening worden gebracht.

15. 123Recruiters is te allen tijde gerechtigd om van de Opdrachtgever te verlangen dat zij zekerheid verstrekt voor de nakoming van haar verplichtingen jegens 123Recruiters, bijvoorbeeld door middel van een bankgarantie, door betaling van een voorschot of zelfs volledige betaling op voorhand, voordat 123Recruiters overgaat tot uitvoering van de Opdracht.

16. Door de Opdrachtgever gedane betalingen strekken in de eerste plaats in mindering op de kosten, vervolgens in mindering op de opengevallen rente en tenslotte in mindering van de hoofdsom en de lopende rente. Het werving en selectiebureau kan, zonder daardoor in verzuim te komen, een aanbod van betaling weigeren, indien de Opdrachtgever een andere volgorde voor de toerekening toewijst.

7. Onderzoek en reclames

1. Klachten over de door 123Recruiters verrichte werkzaamheden dienen door de Opdrachtgever binnen tien (10) dagen na ontdekking, schriftelijk te worden gemeld aan de directie van 123Recruiters. De ingebrekestelling dient een zo gedetailleerd mogelijke omschrijving van de tekortkoming te bevatten, zodat 123Recruiters in staat is adequaat te reageren.

2. Indien een klacht gegrond is, zal 123Recruiters de werkzaamheden alsnog verrichten zoals overeengekomen, tenzij dit inmiddels voor de Opdrachtgever aantoonbaar zinloos is geworden. Dit laatste dient door de Opdrachtgever schriftelijk kenbaar te worden gemaakt.

3. Indien het alsnog verrichten van de overeengekomen werkzaamheden niet meer mogelijk of zinvol is, zal 123Recruiters slechts aansprakelijk zijn binnen de grenzen van het gestelde in artikel 9.

4. Ieder vorderingsrecht en andere bevoegdheden van Opdrachtgever jegens 123Recruiters, uit welke hoofde dan ook, vervallen in ieder geval na het verstrijken vanéén jaar vanaf het moment waarop zich een feit voordoet dat Opdrachtgever de mogelijkheid geeft om deze rechten en/of bevoegdheden jegens 123Recruiters aan te wenden doch Opdrachtgever geen rechtsvordering heeft ingesteld.

8. Uitzendkrachten, Detachantenen ZZP-ers via 123Recruiters

1. Inleentermijn: Wanneer de kandidaat via een uitzendovereenkomst werkzaamheden/ diensten gaat verrichten bij de Opdrachtgever is de Opdrachtgever gehouden aan een minimale inleentermijn van 1750gewerkte uren van de kandidaat alvorens de Opdrachtgever deze een contract aan mag bieden om deze over te nemen in een dienstverband bij de Opdrachtgever of één van de aan haar gelieerde ondernemingen.

2. Overname binnen inleentermijn: Wanneer de opdrachtgever de kandidaat welke viaeen uitzendovereenkomst werkzaamheden / diensten verricht voor de Opdrachtgever binnen minder dan de eerder gestelde 1750uur wil overnemen en deze een contract aan wil bieden is de opdrachtgever gehouden de resterende uren af te kopen. De berekening hierbij is als volgt: (W&S bedrag / 1750) X resterend aantal uren = afkoop bedrag. De bepaling van het W&S bedrag is 25% van het bruto jaarsalaris van de kandidaat inclusief 8% vakantiegeld, toeslagen en 13e maand.

3. Opzegtermijn: Om de uitzendovereenkomst of detacheringsperiode op te zeggen vanuit de opdrachtgever is deze gehouden hierbij de termijn van de onderstaande staffel aan te houden alvorens de uitzendovereenkomst van de kandidaat kan worden stopgezet. De opzegtermijn bedoeld de door te betalen dagen. Deze dagen zullen hoe dan ook worden gefactureerd berekend tegen het gemiddeld aantal gewerkte uren per dag van de afgelopen termijn met een minimum van 6 uur per dag tegen het afgesproken inleen tarief. De opzegtermijn geeft 123Recruiters en de werknemer de tijd om ander werk te vinden. Opzeggen binnen 2 gewerkte weken: geen opzegtermijn Opzeggen na 2 gewerkte weken: 1 werkdag opzegtermijn Opzeggen na 4 gewerkte weken: 3 werkdagen opzegtermijn Opzeggen na 8 gewerkte weken: 5 werkdagen opzegtermijn Opzeggen na 12 gewerkte weken: 10 werkdagen opzegtermijn Opzeggen na 24 gewerkte weken: 20 werkdagen opzegtermijn Wettelijke feestdagen en vrije dagen gelden niet als werkdagen. Opdrachtgever dient altijd schriftelijk (per mail) op te zeggen en de werknemer hierdirect van op de hoogte te brengen. Op offertebasis kan van bovenstaande staffel worden afgewezen en 123Recruiters is gerechtigd dit ten alle tijden te wijzigen. 123Recruiters zal opdrachtgever hiervan op de hoogte stellen.

4. Transitievergoeding: 123Recruiters is niet verantwoordelijk voor eventueel te betalen transitievergoeding aan een werknemer en zal op haar verhaalde kosten in rekening brengen bij opdrachtgever. 123Recruiters kan de opdrachtgever op offertebasis de mogelijkheid bieden zich hiertoe bij 123Recruiters te verzekeren. Wanneer opdrachtgever zich bij 123Recruiters heeft verzekerd voor transitievergoedingskosten zal 123Recruiters de volledige transitievergoeding op zich nemen.

5. ZZP/ Zelfstandigen: Afspraken omtrent het inlenen van zelfstandigen via 123Recruiters worden hoofdzakelijk vastgelegd in de ZZP-overeenkomst welke door opdrachtgever dient te worden ondertekend. Deze algemene voorwaarden zijn hierop waar mogelijk van toepassing. Zelfstandigen kunnen bijvoorbaat niet worden overgenomen door de opdrachtgever tenzij hier duidelijke afspraken over zijn gemaakt.

6. Declaraties en inhoudingen: 123Recruiters kan eventuele declaraties, inhoudingen en boetes met haar backoffice partner inhouden op het salaris van werknemers die bij opdrachtgever te werk zijn gesteld. Dit is echter alleen mogelijk met goedkeuring van werknemer en 123Recruiters, tot maximaal 1 week na stop uitzending en slechts tot maximaal mogelijk in te houden bedragen bij de werknemer. E.e.a. onderhevig aan cao en geldende wetgeving.

7. Auto van de zaak: Wanneer de werknemer of kandidaat een auto van de zaak ter beschikking krijgt dient de opdrachtgever hiertoe een “overeenkomst auto van de zaak” met de werknemer te ondertekenen en een kopie hiervan te overhandigen aan 123Recruiters. Inhoudingen omtrent de auto van de zaak zijn zonder een ondertekende overeenkomst niet mogelijk. 123Recruiters is op geen enkele manier aansprakelijk voor schade of kosten voortvloeiend uit het gebruik van de auto van de zaak door de kandidaat. 123Recruiters en haar backoffice partij kan eventuele eigen bijdrage voor het privé gebruik inhouden op het salaris en overboeken aan opdrachtgever.

8. Uren declaraties: De opdrachtgever is verantwoordelijk voor het tijdig online of per mail accorderen van uren declaraties zoals ingevoerd door de kandidaat of werknemer. Het is opdrachtgever niet toegestaan de kandidaat of werknemer zelf uit te betalen zonder tussenkomst van 123Recruiters.

9. Leiding en toezicht: Tijdens de uitzend of detacheringsperiode is de opdrachtgever verantwoordelijke voor een goede uitoefening van leiding en toezicht op de werknemer en de werkzaamheden. Het is de opdrachtgever niet toegestaan zonder toestemming de kandidaat aan een derde uit te lenen zonder toestemming van 123Recruiters. De opdrachtgever draagt zorg voor een veilige werkomgeving van de kandidaat. Enige schade geleden door nalatigheid zal op de opdrachtgever worden verhaald. 123Recruiters is nimmer aansprakelijk voor enige schade voortvloeiend uit bedrijfsongevallen of nalatigheid door de opdrachtgever.

10. Inleentarief: Het inleentarief zal worden bevestigd per mail en is onderhevig aan prijsstijgingen voortvloeiend uit cao en/of wetswijzigingen alsmede andere kostenverhogende oorzaken. 123Recruiters is gerechtigd het tarief hiertoe te wijzigen.

9. Aansprakelijkheid

1. De Opdrachtgever beslist te allen tijde zelf of hij een door het werving en selectiebureau geselecteerde Werving en selectie Kandidaat een (arbeids)overeenkomst aan wil bieden. 123Recruiters is dan ook op geen enkele wijze aansprakelijk voor schade, in de ruimste zin, welke direct of indirect is of wordt veroorzaakt door de door 123Recruiters geleverde Kandidaat.

2. Indien 123Recruiters aansprakelijk mocht zijn, dan is deze aansprakelijkheid immer beperkt tot hetgeen in deze bepaling is geregeld.

3. Indien 123Recruiters wettelijk aansprakelijk is, dan is die aansprakelijkheid beperkt tot hooguit de directe schade en tot maximaal het declaratiebedrag voor de (gedeeltelijke) Opdracht waarop het schadegeval betrekking heeft. In geen geval is 123Recruiters gehouden meer te betalen dan hetgeen haar assuradeur voor het desbetreffende schadegeval uitkeert.

4. In afwijking van hetgeen in lid 3 van dit artikel is bepaald, wordt bij een opdracht met een langere looptijd dan zes maanden, de aansprakelijkheid verder beperkt tot het over de laatste zes maanden verschuldigde Honorariumgedeelte.

5. Onder directe schade wordt uitsluitend verstaan: -De redelijke kosten ter vaststelling van de oorzaak en de omvang van de schade, voor zover de vaststelling betrekking heeft tot schade in de zin van deze voorwaarden;-De eventuele redelijke kosten gemaakt om de gebrekkige prestatie van het werving en selectiebureau aan de overeenkomst te latenbeantwoorden, tenzij deze niet aan 123Recruiters toegerekend kunnen worden.-De redelijke kosten, gemaakt ter voorkoming of beperking van schade, voor zover Opdrachtgever aantoont dat deze kosten hebben geleid tot beperking van directe schade als bedoeld in deze Algemene Voorwaarden.

6. 123Recruiters is nimmer aansprakelijk voor indirecte schade, daaronder begrepen gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen en schade door bedrijfsstagnatie.

7. De Opdrachtgever die de verplichtingen die voor hem voortvloeien uit deze Algemene Voorwaarden niet of ondeugdelijk nakomt, is gehouden tot vergoeding van alle daaruit voortvloeiende schade van 123Recruiters (inclusief alle kosten waaronder die van rechtsbijstand), zonder dat voorafgaande ingebrekestelling nodig is, en hij dient 123Recruiters zo nodig ter zake te vrijwaren. Dit laat onverlet, dat 123Recruiters eventuele andere vorderingen kan instellen, zoals het inroepen van ontbinding. Het bepaalde in dit artikel is van algemene gelding, zowel -zo nodig aanvullend -ten aanzien van onderwerpen waarbij de schadevergoedingsplicht reeds afzonderlijk in deze Algemene Voorwaarden is geregeld als ten aanzien van onderwerpen waarbij dat niet het geval is.

10. Vrijwaringen

1. De Opdrachtgever vrijwaart 123Recruiters voor aanspraken van derden met betrekking tot rechten van intellectuele op door de Opdrachtgever verstrekte materialen of gegevens, zulks in de ruimste zin, die bij de uitvoering van de Opdracht worden gebruikt.

2. Indien de Opdrachtgever aan 123Recruiters informatiedragers, elektronische bestanden en/of software enzovoorts verstrekt, garandeert Opdrachtgever dat daardoor geen inbreuk op eigendoms-of auteursrechten van derden wordt gemaakt, alsmede dat de informatiedragers, elektronische bestanden of software vrij zijn van virussen en defecten.

3. De Opdrachtgever vrijwaart 123Recruiters voor eventuele aanspraken van derden, die in verband met de uitvoering van de Opdracht schade lijden.

11. Geheimhouding

1. Beide partijen zijn verplicht tot geheimhouding van alle vertrouwelijke informatie die zij in het kader van de Opdracht van elkaar of uit andere bron hebben verkregen. Informatie geldt als vertrouwelijk als dit door de andere partij is medegedeeld, als dit voortvloeit uit de aard van de informatiedan wel indien dit kan worden verondersteld.

2. Indien, op grond van een wettelijke bepaling of en rechterlijke uitspraak, 123Recruiters gehouden is vertrouwelijke informatie aan door de wet of de bevoegde rechter aangewezen derden mede te verstrekken enhet werving en selectiebureau zich ter zake niet kan beroepen op een wettelijk dan wel door de bevoegde rechter erkend of toegestaan recht van verschoning, dan is 123Recruiters niet gehouden tot schadevergoeding of schadeloosstelling en is de Opdrachtgever niet gerechtigd tot ontbinding van de Opdracht op grond van enige schade, hierdoor ontstaan.

12. Verbod tot indienstneming of tewerkstelling van aangeboden kandidaten buiten 123Recruiters om

1. Indien de Opdrachtgever en/of direct danwel indirect aan haar gelieerde ondernemingen en/of instellingen, dan wel een onderneming en/of instelling op aanraden en/of initiatief van de Opdrachtgever binnen twee jaar nadat een door 123Recruiters, uit hoofde van een Opdracht of hiermee vergelijkbare Opdrachten, geselecteerde Kandidaat aan de Opdrachtgever is voorgesteld, deze alsnog zonder medeweten en/of toestemming van 123Recruiters, direct en/of indirect in dienst neemt of op welke wijze dan ook werk laat verrichten, is de Opdrachtgever aan 123Recruiters verschuldigd een schadevergoeding c.q. boete ter hoogte van minimaal €10.000, exclusief BTW te vermeerderen met de verschuldigde bemiddelingsfee of honorarium, onverlet het recht van 123Recruiters om volledige schadevergoeding te vorderen. Dit bedrag dient binnen veertien dagen na declaratie door het werving en selectiebureau te worden voldaan door Opdrachtgever.

2. De Opdrachtgever is verplicht om 123Recruiters in voorkomende gevallen terstond, en wel uiterlijk binnen veertien (14) dagen nadat het voornemen om eenovereenkomst met de Kandidaat aan te gaan of deze te werk te stellen is ontstaan, schriftelijk hieromtrent te informeren.

3. De Opdrachtgever kan uitsluitend een beroep doen op nadere afspraken met 123Recruiters, waarbij van dit artikel wordt afgeweken, indien deze afspraken door 123Recruiters schriftelijk aan de Opdrachtgever zijn bevestigd.

13. Voorkoming van ontoelaatbare discriminatie

1. Ter voorkoming van het maken van ongeoorloofd onderscheid, in het bijzonder naar godsdienst, levensovertuiging, politieke gezindheid, geslacht, ras, nationaliteit, hetero-of homoseksuele gerichtheid, burgerlijke staat, handicap, chronische ziekte, leeftijd of welke grond dan ook, zullen niet-functierelevante eisen bij het verstrekken van de inlichtingen betreffende de op te dragen arbeid niet door de Opdrachtgever kunnen worden gesteld en evenmin door 123Recruiters worden meegewogen. De Opdrachtgever vrijwaart 123Recruiters voor de eventuele gevolgen van een door hem gemaakt ongeoorloofd onderscheid.

14. Persoonsgegevens van de Kandidaat

1. Opdrachtgever zal alle geregistreerde persoonlijke gegevens van een Kandidaat, die voor en gedurende de Opdracht door 123Recruiters kenbaar worden gemaakt, vertrouwelijk behandelen en meer in het bijzonder in overeenstemming metde Wet bescherming persoonsgegevens alsook de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) verwerken.

2. Opdrachtgever zal de Kandidaat op de hoogte brengen van eventueel van hem of haar geregistreerde persoonlijke gegevens en de wijze waarop, wanneer en voor welk doeleinde deze gegevens worden verwerkt.

15. Geschillen en toepasselijk recht

1. De rechterin Rotterdam is bij uitsluiting van een andere rechter bevoegd van geschillen kennis te nemen, tenzij de kantonrechter bevoegd is. Niettemin heeft 123Recruiters het recht het geschil voor te leggen aan de volgens de wet bevoegde rechter.

2. Partijen zullen eerst een beroep op de rechter doen nadat zij zich hebben ingespannen een geschil in onderling overleg te beslechten.

3. Op elke Opdracht tussen 123Recruiters en de Opdrachtgever en op deze Algemene Voorwaarden is, bij uitsluiting van ieder ander recht, uitsluitend het Nederlands recht van toepassing.